Algemene Verkoops-, Leverings- en Contractsvoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden van V&V Carwash Equipment vof (KBO 0824.194.152), met zetel te 2870 Puurs, Sint Katharinastraat 40a en V&V Cleaning Center BVBA (KBO 0881.301.616), met zetel te 2870 Puurs, Brabantstraat 12 en hun afgeleide handelsbenamingen – hierna beiden afgekort als “V&V” – maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de Klant, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


2. Offertes en prijzen: Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van V&V zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen en vergoedingen aan derden, zoals extra templates, fonts, apps, etc. – zij hebben slechts een indicatief karakter, zijn geldig gedurende maximum één maand en niet bindend, tenzij door V&V schriftelijk anders is aangegeven. De agenten en vertegenwoordigers van V&V kunnen derden niet verbinden. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid en de rechten op de intellectuele eigendom van en op de door of namens hem aan V&V verstrekte gegevens en materialen, noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening én de (tijdige) uitvoering van de opdracht. De Klant zal er zorg voor dragen dat de eisen waaraan de prestaties van V&V dienen te voldoen juist, nauwkeurig en volledig omschreven zijn.


3. Elke levering, dienst en prestatie is haalbaar af magazijn van V&V, exclusief installatie en montage en geschiedt met de beste zorgen van V&V doch op risico van de Klant. De termijnen zijn slechts indicatief en binden V&V niet. Vertragingen kunnen in hoofde van de Klant geen recht op schadeloosstelling noch op ontbinding van de overeenkomst doen ontstaan.

Bestelde goederen en materialen dienen afgehaald binnen de 15 dagen na kennisgeving, bij gebreke waaraan V&V gerechtigd is om bewaarkosten in rekening te brengen a rato van 50€/ dag behoudens aangetoonde hogere kost.

Wanneer een levering expliciet werd overeengekomen dient de Klant ervoor te zorgen dat de goederen kunnen worden bezorgd en gecontroleerd en de plaats van levering vlot bereikbaar is. Bij gebreke hieraan aanvaardt de Klant dat voor een nieuwe levering extra kosten worden aangerekend.


4. Voor de reinigingswerken kan V&V een Klant naar eigen oordeel en inzicht weigeren zonder dat dergelijke beslissing dient te worden gemotiveerd.

In ieder geval dient een voertuig om in aanmerking te komen voor reiniging vier wielen te hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door V&V is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.

De op de wasinstallatie aangegeven maximumafmetingen mogen niet worden overschreden.

Het voertuig moet in goede staat zijn en mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de wasinstallatie beschadigd kunnen worden of die de wasinstallatie zouden kunnen beschadigen. De Klant dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker vooraf om advies te vragen en gebeurlijke bijzonderheden te melden. De Klant is er zich van bewust dat bepaalde vervuiling niet kan worden verwijderd.


5. Meerwerken, d.w.z. werken naar oordeel van V&V uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De Klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.


6. De Klant heeft het recht om klachten en/of opmerkingen betreffende de geleverde goederen/ prestaties of ontvangen facturen te formuleren, doch om geldig te zijn dienen deze bij V&V schriftelijk toe te komen binnen de 5 dagen na levering of - indien uitsluitend op de factuur betrekking hebbende - de factuurdatum.

Klachten kunnen slechts worden aanvaard voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de door V&V verstrekte diensten en/of goederen zelf, en niet wanneer zij zich uitstrekken tot derden of verband houden met indirecte -, aan deze diensten en/of goederen verbonden gevolgen.

Elke schade dient op straffe van verval voor het verlaten van V&V worden gemeld. Schadevergoeding kan bij een aantoonbaar en door V&V erkend gebrek slechts bestaan in het leveren van een vervangende prestatie, met uitsluiting van enig recht op vergoeding wegens schade of gevolgschade in hoofde van de Klant en/of derden.

De Klant is aansprakelijk voor elke schade die zou ontstaan wanneer deze instructies niet worden gevolgd of wanneer een ongeschikt voertuig wordt aangeboden om te reinigen.

V&V kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een creatie, o.a. indien de opdrachtgever een ontwerp heeft goedgekeurd of bij gebreke aan tijdige bevestiging door de Klant.


7. Alle rechten op de intellectuele eigendom, octrooirechten, auteursrechten, rechten op tekeningen, modellen etc., zoals verbonden aan de creatie en de prestaties van V&V komen behoudens andersluidende expliciete afspraak uitsluitend en geheel toe aan V&V, dewelke tevens het recht heeft om de creatie te signeren, op te nemen ter promotie in een portfolio en haar naam erbij te laten vermelden. De Klant vrijwaart V&V in hoofdsom, intresten en kosten en brengt elk bestaand of potentieel conflict of geschil met betrekking tot de intellectuele eigendom op de creatie of op één van de aspecten hiervan onmiddellijk ter kennis van V&V.Na het naleven van alle verplichtingen t.a.v. V&V en als gevolg van het aan V&V betaalde honorarium verkrijgt de Klant een niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de creatie met het oog op de openbaarmaking en verveelvoudiging, doch uitsluitend voor zover in overeenstemming met het initieel doel/ bestemming en voorziene oplage.

Voor elk ander gebruik is middels een nieuwe overeenkomst de voorafgaande toestemming vereist van

V&V, waaronder (niet-limitatief) ook:

• wijzigingen in de creatie, dewelke bovendien uitsluitend dienen te worden toevertrouwd aan V&V.

• Geheel of gedeeltelijke overdracht aan derden van de creatie of de rechten hierop.

8. Op de geleverde goederen is voor consumenten (B2C) de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing. Voor ondernemingen (B2B) is slechts een garantie voorzien van maximaal 6 maanden indien deze naar oordeel van V&V door de fabrikant wordt gewaarborgd en dit bovendien slechts mits correct gebruik en de onmiddellijke melding van eventuele verborgen gebreken.


9. De waarborg op herstellingen bedraagt 1 maand op werktijd en de gebruikte onderdelen met uitsluiting van transport of verplaatsing. De waarborg dekt de gebreken inzake constructie of grondstoffen  op voorwaarde dat de vastgestelde gebreken niet voortkomen van normale slijtage en te kort aan onderhoud en reiniging, ongeschikte smering, verkeerd demonteren of remonteren en op voorwaarde dat de schade niet zou te wijten zijn aan kwaad opzet, nalatigheid, overbelasting, aanwezigheid van vreemde lichamen in het mechanisme of aan gevallen van overmacht of toeval. De waarborg wordt ingetrokken indien de toestellen en machines gebruikt worden op een manier die niet conform is met de voorschriften van de constructeur of van V&V en indien de Klant of derden zelf werken uitvoeren. De waarborg dekt niet de elektrische toestellen en motoren, rubberen buizen, manometers, kranen, radiobuizen, neon- en andere buizen, luchtledige buizen, lampen en over het algemeen alle apparaten die niet door V&V of door zijn alleen verkopers of opdrachtgevers worden vervaardigd. Voor deze elementen zal V&V aan de Klant dezelfde waarborgen toestaan als deze welke hij geniet, terwijl de termijnen in geen geval de juiste datum van verstrijken van zijn eigen waarborg kunnen overschrijden. In geval van vastgestelde gebreken wordt de waarborg beperkt tot de herstelling of de vervanging naar keuze van V&V van de defecte stukken. Het handwerk zal niet aan de klant gefactureerd worden, de vervangingstukken blijven eigendom van V&V. In geen der gevallen voorzien in huidig artikel zal de Klant de ontbinding kunnen inroepen van het contract of welke schadevergoeding dan ook kunnen eisen. Daarenboven doet de toepassing van de waarborg geen nieuwe termijnen lopen.


10. V&V behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij eender welke andere wijziging van de juridische situatie in hoofde van de Klant.


11. De Klant gaat akkoord met de ontvangst van de factuur per elektronische post. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke - en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist:

• vanaf de dag volgend op de factuurdatum een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het gehele factuurbedrag.

• tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, behoudens het bewijs van grotere schade door V&V.

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om over te gaan tot compensatie van wederzijds verschuldigde bedragen.

Ingeval de bestelling door de Klant geannuleerd wordt, zal de Klant aan V&V een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 40% van het bedrag van de bestelling, behoudens aantoonbare grotere schade.

Als V&V zelf wegens een toerekenbare zware fout het contract niet zou nakomen, heeft de Klant recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die van hem kan worden gevraagd bij zijn in gebreke blijven. Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt V&V zich het recht voor iedere opdracht stop te zetten en alle lopende overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte ervan.

Alle andere inningskosten, zoals bv. kosten van incasso en/of raadsman, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de in gebreke blijvende Klant afzonderlijk worden aangerekend.

Alle abonnementskaarten voor de wassing in de carwash zijn één jaar geldig vanaf datum van aankoop zoals weergegeven op het aankoopbewijs of de kaart zelf.

Aangekochte kaarten (prepaid wassingen ) geven geen recht op terugbetaling.


12. Door de Klant bestelde goederen blijven eigendom van V&V tot aan de volledige betaling ervan, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen


13. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt overeengekomen dat enkel het Belgisch recht van toepassing zal zijn, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 1980 inzake de verkoop van producten.

Blijf op de hoogte van alle acties en nieuwigheden en schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

V&V Groep logo
Adres

Brabantstraat 12 - Industriezone 404
2870 Puurs-Sint-Amands-België

+32 (0) 470 57 76 93